< Back to Digital

Digital Charter

Digital Charter.

Systemen en tools

Direct

DPG Media voorziet een rechtstreekse manier van aankopen in display, online video en digital audio. Daarvoor wordt met volgende Ad servers gewerkt:

 • Display: Google Ad Manager en Xandr
 • Social: Google Ad Manager en Xandr
 • Online video: FreeWheel, Google Ad Manager en Teads
 • Digital audio: Triton Digital

 

Programmatic

DPG Media voorziet een programmatic aanbod in zowel display, online video en digital audio. Daarvoor wordt met volgende SSP gewerkt:

 • Display: Google Adx, Rubicon, Platform161 en Xandr 
 • Social: Google Adx, Rubicon en Xandr
 • Online video: FreeWheel en Google Adx
 • Digital audio: Yield-Op

 

Data

DPG Media faciliteert een datagedreven werking door gebruik te maken van CXense als Data Management Platform. Via dit platform verzamelen en orchestreren we de data-werking voor onze verschillende producten.

Brand Safety

DPG Media = Brand Safe

 • Naargelang de website, is tussen de 98% en 99% van de traffic op sites van DPG Media geldig.
 • 100% human traffic is technisch onmogelijk.
 • DPG Media is bijgevolg een veilige partner.


De digitale platformen van DPG Media zijn een reclame-veilige omgeving. Reclame plaatsen rond advertentie-onveilig nieuws is zowel voor adverteerder als voor onze merken niet aanvaardbaar. Alle content die valt binnen reclame-onveilige categorieën of gaat over menselijk lijden wordt daarom automatisch afgesloten voor reclame.

In het kader van een open en transparant beleid, kan je hieronder een volledige lijst van uitgesloten onderwerpen terugvinden. Bij open market aankoop kan de adverteerder zelf kiezen welke onderwerpen geblokkeerd moeten worden, waardoor er minder posities geblokkeerd worden langs  de Publisher kant. Er worden geen compensaties gegeven voor campagnes die foutief geblokkeerd zijn door derde partijen.

Onder negatief nieuws verstaan we alle content die valt onder één of meerdere van onderstaande thema’s:

Digital Charter

Onze ambitie is en blijft absolute reclameveiligheid, doch 100% correctheid is weinig realistisch in een snel veranderende digitale wereld. Daarom blijven wij verder ontwikkelen in logica en technologie om continu te verbeteren.

Tracking

Met uitzondering van de verzameling van de hieronder opgesomde metadata, is het uitdrukkelijk NIET toegestaan om via cookies, scripts of op welke andere wijze ook informatie te verzamelen, informatie op te slaan in of toegang te verkrijgen tot de randapparatuur van gebruikers van de websites of apps van DPG Media.

Het is – zonder voorafgaande toestemming van DPG Media – ook niet toegestaan om:

 • informatie te verzamelen met het oog op retargeting, audience targeting en behavioral targeting.
 • informatie te verzamelen over het gedrag van gebruikers op de websites of apps van DPG Media.
 • informatie te verzamelen met betrekking tot brand safety.


Adverteerders hebben de toestemming om via cookies, scripts of op andere wijze uitsluitend de volgende anonieme metadata te verzamelen:

Display
 • hoe vaak de advertentie is bekeken (views)
 • het aantal clicks met de volgende additionele gegevens:
  • gebruikte schermresolutie
  • gebruikte browser
  • gebruikt besturingssysteem
  • welk deel van de advertentie is bekeken

 

Social
 • hoe vaak de advertentie is bekeken (views)
 • het aantal clicks met de volgende additionele gegevens:
  • gebruikte schermresolutie
  • gebruikte browser
  • gebruikt besturingssysteem
  • welk deel van de advertentie is bekeken
 • hoe vaak iemand beginnen kijken is naar de video-advertentie (impressie)
 • hoeveel van de video-advertentie de kijker heeft gezien (25%, 50%, 75%, 100% = volledige view)

 

Online video
 • hoe vaak iemand beginnen kijken is naar de video-advertentie (impressie)
 • hoeveel van de video-advertentie de kijker heeft gezien (25%, 50%, 75%, 100% = volledige view)
 • het aantal clicks met de volgende additionele gegevens:
  • gebruikte schermresolutie
  • gebruikte browser
  • gebruikt besturingssysteem

 

Digital audio
 • hoe vaak iemand de audio-advertentie volledig heeft beluisterd (impressie)
 • hoeveel van de audio-advertentie de kijker heeft beluisterd (25%, 50%, 75%, 100% = volledige impressie)

Campagne

Opties, reservaties & wijzigingen
Display & social

De regel ‘first in, first served’ geldt hier. Je kan op elk ogenblik een advertentie reserveren. Hou daarbij steeds rekening met de beschikbaarheid van ons product en respecteer de reservatiedeadlines zoals op de site vermeld. Een boeking is pas geldig als we een getekende bestelbon – volledig ingevuld - ontvangen hebben, inclusief de contactgegevens van de contactpersoon voor het materiaal.

Optiepolitiek

Opties moeten ten laatste 3 werkdagen voor reservatiedeadline bevestigd worden (https://www.advertising.dpgmedia.be/nl/adverteren/digitaal/display?tab=tech-specs).

Opties blijven gedurende 10 werkdagen geldig, en mogen maar één keer verlengd worden voor een bijkomende periode van 10 werkdagen. Een optie kan maximaal 12 maanden vóór de verschijningsdatum genomen worden.

DPG Media behoudt in alle gevallen het recht om te bepalen of een optie toegekend mag worden of niet, o.a. in functie van de beschikbare ruimte.

Een getekende bon voor één van onze producten waarop al een optie genomen werd, geeft de eerste optienemer de tijd om zijn optie te bevestigen. De termijn hiervoor is 48u. Indien de eerste optie niet bevestigd wordt, kan de nieuwe bestelling doorgaan.

Wordt een optie niet tijdig bevestigd dan kan DPG Media geen garantie van verschijnings- of startdatum, noch (voorkeur)plaatsing geven.

Uitzonderingen op optiepolitiek:

Bij onvoorspelbare Top Topicals is flexibiliteit mogelijk voor digitale campagnes: bevestiging mogelijk tot dag voor lancering, tot 12.00 u. ’s middags
 

Een campagne wijzigen

Wijzigingen aan campagneperiode kunnen tot 3 werkdagen voor startdatum doorgegeven worden. Wijzigingen van producttype/formaat of speciale plaatsingen kunnen enkel mits akkoord van de Account Manager van DPG Media en dat ten laatste 3 werkdagen voor startdatum.

Een campagne annuleren (na akkoord)

 • Tussen de 4 en 2 werkdagen voor startdatum wordt 50% van het budget gefactureerd.
 • Binnen de 2 werkdagen voor startdatum wordt 100% van het budget gefactureerd.

 

Online video & digital audio

Zodra je online impressies hebt aangevraagd voor één van je producten of diensten, krijg je een orderbevestiging onder de vorm van een bestelbon. Die moet je uiterlijk 3 werkdagen voor de startdatum van de orderbevestiging/-contract ondertekend voor akkoord terug bezorgen bij DPG Media. Indien we dan geen handtekening hebben ontvangen, worden de impressies niet meer gegarandeerd.

Een campagne wijzigen

Wijzigingen aan campagneperiode kunnen tot 3 werkdagen voor startdatum doorgegeven worden. Wijzigingen van producttype/formaat of speciale plaatsingen kunnen enkel mits akkoord van de Account Manager van DPG Media en dat ten laatste 3 werkdagen voor startdatum.

Een campagne annuleren (na akkoord)

 • Tussen de 2 en 4 weken voor startdatum wordt 50% van het budget gefactureerd.
 • Binnen de 2 weken voor startdatum wordt 100% van het budget gefactureerd.
Deadlines en aanleveringsvoorwaarden
 • 3 werkdagen voor verschijning.
 • Bij het niet respecteren van de deadlines, wordt de startdatum niet meer gegarandeerd. Mogelijk al je campagne dus later of niet opgestart worden. Dit kan zonder voorafgaande verwittiging. Bijgevolg kan ook de volledige uitlevering van het aantal impressies of views voor de voorziene einddatum niet worden gegarandeerd. Gezien de aard van de vertraging, kan dit geen basis vormen voor compensatie.
Rapportering

Na afloop van een campagne bezorgen wij je altijd een digitaal rapport van de campagne.

 • Bron Display: Afhankelijk van het gekozen product Google Ad Manager, Xandr, Selligent of Platform 161
 • Bron Social: Google Ad Manager, Xandr en Polar
 • Bron Online Video: Naargelang het ingeboekt netwerk Google Ad Manager, FreeWheel en/of MOAT (aan de hand van een representatieve steekproef) en Teads
 • Bron Digital Audio: Triton Digital
Klachten en compensaties
Underdelivery

Indien het geboekte aantal impressies, clicks of views niet behaald worden tijdens de vooropgestelde periode, en de oorzaak hiervan ligt bij DPG Media, dan zal DPG Media er alles aan doen om de campagne zo snel mogelijk uit te leveren d.m.v. verlenging.

Campagnes met een underdelivery lager dan 10% worden na overleg verlengd. Bij campagnes met een underdelivery hoger dan 10% zal een compensatie in overleg met de adverteerder gebeuren. We voorzien een compensatie van 10% bovenop het geboekte aantal impressies voor zowel display, social, online video als online audio.

De adserver van DPG Media is de maatstaf voor het aantal uitgeleverde impressies. Een discrepantie van 10% met andere adservers is mogelijk en wordt niet in rekening gebracht van de underdelivery. In geval van een grotere discrepantie wordt er een compensatie voorzien. Hiervoor wordt het verschil berekend tussen de toegestane discrepantie van 10% en de gemeten discrepantie van de adverteerder. Dit aantal impressies zal opnieuw worden uitgeleverd. 

Voor campagnes die aangekocht werden op CPC-basis worden geen compensaties toegestaan. In geval van underdelivery zal dit worden rechtgezet in de facturatie en zullen bijgevolg enkel de uitgeleverde clicks gefactureerd worden. Een UD van <5% valt binnen de toegestane marges en zal niet gecompenseerd of gecorrigeerd worden.

Toekennen van compensatie

Er kan op geen enkele manier aanspraak gemaakt worden op een compensatie als:

 • een optie niet tijdig bevestigd werd
 • de deadline voor levering materiaal niet nageleefd werd
 • er geen officiële bestelbon getekend werd
 • de bestelbon dubbelzinnig of onduidelijk is
 • een inlassing niet of niet correct verschenen is door overmacht of door een fout die niet verhaald  kan worden op DPG Media

 

Opnemen van compensatie

Een compensatie moet worden opgenomen met hetzelfde formaat, op dezelfde positie, binnen hetzelfde netwerk. Indien dit niet mogelijk blijkt, moet de compensatie worden omgerekend naar het overeenstemmend brutobedrag, waarna dit bedrag opnieuw kan worden ingeboekt.

Compensaties dienen steeds binnen hetzelfde kalenderjaar te worden opgenomen. Compensaties krijgen nooit voorrang op betalende inlassingen.

Compensaties uit rechtstreekse aankopen kunnen niet opgenomen worden in programmatic.

Ongeldige traffic en adfreud

Meetverschillen?

 • Meetverschillen zijn geen reden tot compensatie. DPG Media baseert zich op algemene resultaten van Google Ad Manager, Xandr, Freewheel en Triton Digital.
 • Omdat 100% human traffic technisch niet mogelijk is en buiten onze controle om gebeurt, compenseren wij niet op basis van Adfraud metingen.